Trabzon
Site Haritası

Dernekpazarı Genel Bilgiler

Tarihçe

Dernekpazarı, 1925 yılında Of ilçesi’ne bağlı bucak merkezi iken 1948'de Çaykara ilçe olunca, Of'tan ayrılıp köy konumuna dönüştürülmüştür. Ancak, 1949 yılında yeniden bucak, yakın tarihlerde de ilçe olmuştur.

Dernekpazarı'nın kesin olarak hangi tarihte kurulduğu bilinmemekle birlikte, Kondu isminin zengin bir Rum'un isminden kaynaklandığı sanılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon ve yöresini 1461'de ele geçirmesiyle, Osmanlı Topraklarına katılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Maraş'tan gelenlerin buraya yerleştiği söylenirse de bu iddia kesinlik kazanamamıştır. Bir söylentiye göre; Of ilçesi ve çevresindeki bataklık nedeniyle bölgelerde üreyen sivrisineklerin yaydığı sıtma hastalığından korunmak için; orada yaşayanlar, Dernekpazarı'na gelip yerleştirilmiştir.

I. Dünya Savaşı sırasında Trabzon ile birlikte burası da Rus işgaline uğramış, burada yaşayanların bir kısmı batıya göç etmiş, yörenin kurtuluşundan sonra da geri dönmüşlerdir. Bu bakımdan her yıl 27 Şubat günü Mahalli Kurtuluş Günü olarak kutlanmaktadır.Coğrafi Yapısı

Tarım için önce kullanılabilecek uygun araziye ihtiyaç vardır. Dernekpazarı İlçesi ve köylerinde arazi tarımsal gelir sağlayıcı genişlikte değildir. Buna karşın en azından var olanın verimli biçimde değerlendirilmesi planlanabilir. Üretimin ilçe, il ve ülke geneliyle bütünleşmiş entegre bir yapıya dönüştürülmesi, bu amaçla da sağlam kurumlaşmaya gidilmesi öncelikle ele alınması gereken konulardır.

Orman alanlarının korunması yanında, bu alanların ıslah edilerek geliştirilme ve planlama çalışmalarının yaygınlaştırılıp arttırılması da ilçe ve bölge için büyük önem taşımaktadır. İklim, toprak ve arazinin durumuna göre yeni bitki ürünleri (Orman ve meyve ağaçlarını, kapsayacak biçimde) araştırılıp önerilmeli. Bunun için devlet desteği hem maddi yönde hem de yönlendiricilik, bilgilendiricilik açısından sağlanmalıdır.

Yapılacak planlamalarda bütün bu durumlar göz önüne alınarak çözümler düşünülmeli, dar alan çalışmalarında verilecek desteklerle üreticiye kesin çözüm inancının kazandırılması üretim hevesini arttıracaktır.

Öncelikle arazilerin toprak ve üretim özellikleri bilimsel olarak incelenip (analizlerden geçirilip) ürün açısından uygunluk sağlanması gerekir. Geleneksel ürünlerde (fındık, çay ve tarla ürünleri) ısrarcı olunmaması, bunun için öncü ve yönlendirici kuruluşların yeniden yapılandırılması ve işlevsel durum getirilmesi önem taşımaktadır.

Bu amaçla İlçe ve köylerde sebze üretiminde seracılığın özendirilmesi düşünülebilir. Seracılık çiçekçilik için de kullanılarak önemli bir ekonomik girdi sağlanabilir.

Dernekpazarı İlçesi ve köylerinde yeni meyve türleri yetiştirmek yanında mevcutlarının ıslahı ile üretimi arttırarak buna bağlı sektörlerin (meşrubat, marmalet, pekmez v.b) kurulması yöreye ayrı bir canlılık katacaktır. Bunların dışında ilçemize ekonomik girdi sağlayabilecek üretim alanları ve ürünleride vardır.

Kültür mantarcılığın, arıcılığın, balıkçılığın ve hayvancılığın ilçe ve köylerin kalkınmasında etkili olacak ölçüde desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.

İlçede balık çiftliklerinin daha gerçekçi yaklaşımla, doğa ve çevre koşullarını dikkate alarak kurulması ve işletilmesi üretimi ve kapasiteyi arttıracaktır.

Bunların dışında, özellikle ilçemiz yaylalarında yetişen endemik bitkilerin (bölgeye özgü bitki) ilaç sanayiinde ve halk hekimliğinde ekonomik bir kaynak olarak değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

Tarım alanında özellikle İlçemiz ve köylerinde ağırlıklı olarak çay, mısır, fındık, patates, fasulye ve diğer tarla ürünleri ilçe ve ülke ekonomisine büyük etki etmektedir.

Hayvancılık alanında İlçemizde kurulan süt fabrikası nedeniyle hayvancılık, hayvansal ürünler ilçemize ve köylerine ekonomik etki yapmaktadır.

Ekonomi

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Trabzon, İpekyolu üzerinde bölgesel bir idari merkezdi. Bu kimliğiyle kent, Karadeniz Bölgesi için önemli bir ticaret konumundaydı.
Ancak Dernekpazarı’ndan ana merkezlere ve Anadolu’nun içlerine doğru yol bağlantısı ya hiç olmadığı yada yetersiz olduğu için Osmanlı Döneminde de, sonraki ticaret çok az gelişmiştir. Güneyden dağlarla sınırlanmış coğrafi yapısıyla transit geçidi olmayan kapalı bir dünya içinde sıkışıp kalmış olan Dernekpazarı İlçesinin insanları bu alanda da dışarıya (Yurt içi ve yurt dışı) göçmek zorunda kalmıştır. Bugün de büyük illerde değişik alanlarda yükselen yöremizden çıkmış birçok ticaret adamları vardır. Dernekpazarlı girişimciler ticari zeka, ahlak, beceri ve gayretlerini başarılı bir şekilde kanıtlamışlardır. Bölgede çok zayıf olan ticaret birer tarım ürünü olan fındık ve çaya bağlıdır. İlçemizde bu tarım ürünlerini işleyen bir sanayi tesisi yoktur. En yakın çay fabrikası Cumapazarı’da, Fiskobirliğin ise Sürmene İlçesinde alım yeri bulunmaktadır.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK

BİTKİSEL ÜRETİM

ÜRÜNÜRETİLEN ALANÜRETİM MİKTARI
ÇAY289 ha2.089 Ton
FINDIK238 ha120 Ton
MISIR235 ha230 Ton
SEBZE21 ha
MEYVE13.870 Adet

 

HAYVANSAL ÜRETİM

CİNSİADET/TİPİTOPLAM
Büyükbaş458 süt tipi/159 besi tipi/196 kombina tipi813 adet
Küçükbaş1096 adet/besi tipi koyun251 kıl keçisi1347 Adet
Kanatlı Hayvan 
Arıcılık732 Arılı Kovan7,30 Ton

Kaynak:Dernekpazarı.gov.tr

Yorumlar - Yorum Yaz